Zásady ochrany osobných údajov

Spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležité a ich ochrana je samozrejmosťou, preto by sme Vám chceli poskytnúť podrobnejšie informácie o tom, prečo Vaše osobné údaje spracúvame, aké na to máme dôvody, aké máte práva a ďalšie informácie, ktoré by Vás mohli zaujímať a ktoré sa týkajú spracúvania osobných údajov. Preto si prosím pozorne prečítajte tieto informácie. V prípade akýchkoľvek nejasností sa na nás môžete obrátiť písomne na e-mailovej adrese bhic@bhic.sk alebo na adrese B&H Insurance, s.r.o., Mlynské Nivy 10, 821 09 Bratislava.

 1. Kto je prevádzkovateľom?
Prevádzkovateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zodpovedná za ochranu a spracúvanie osobných údajov či už v papierovej alebo elektronickej podobe.
Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je B&H Insurance, s.r.o., Mlynské Nivy 10, 821 09 Bratislava, IČO 36789429, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 46381/B (ďalej len „B&H Insurance“)


2. Kto je dotknutou osobou?
Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúva B&H Insurance  vo svojom informačnom systéme ako prevádzkovateľ. Na účely tohto oznámenia sú dotknutými osobami:

 • fyzické osoby, s ktorými má B&H Insurance v rámci vykonávania poisťovacej činnosti uzavretú poistnú zmluvu alebo na ktorých majetok, život, zdravie alebo zodpovednosť za škody sa poistenie vzťahuje (ďalej aj ako „klienti“);
 •  zástupcovia klientov, fyzické osoby zastupujúce právnické osoby, fyzické osoby tvoriace štatutárny orgán právnickej osoby;
 •  oprávnené osoby klienta v zmysle § 817 zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Občiansky zákonník“), dedičia klienta a poškodení;
 •  iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje je nevyhnutné spracúvať s vykonávaním sprostredkovania finančných služieb.

3. Ako a na aký účel získavame a spracúvame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budeme získavať a ďalej spracúvať na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe vášho súhlasu. Právnym základom spracúvania pre účely, kde nie je potrebný váš súhlas, je najmä účel uzatvorenia a plnenia zmluvy, plnenie povinností v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov alebo ochrana našich práv a právom chránených záujmov. Uzatvorenie poistnej zmluvy je dobrovoľné, avšak osobné údaje na tento účel ste v zmysle zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve na našu žiadosť povinný poskytnúť. Poskytnutie osobných údajov je podmienkou uzatvorenia poistnej zmluvy. Neposkytnutie osobných údajov môže mať za následok odmietnutie uzatvorenia poistnej zmluvy zo strany B&H Insurance. Vaše osobné údaje na marketingové účely spracúvame len na základe vášho výslovného súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať. Marketingovým účelom je najmä naša činnosť spočívajúca v priamom marketingu – ponuke produktov vrátane profilovania (cielená marketingová ponuka), zasielaní noviniek (newsletter) alebo informovaní o možnosti prihlásiť sa do súťaže organizovanej B&H Insurance. Vaše osobné údaje získavame priamo od vás alebo prostredníctvom našich sprostredkovateľov, ktorými sú najmä podriadení finanční agenti.

4. Aké osobné údaje budeme o vás spracúvať?
Na účely uvedené v bode 3. tohto oznámenia budeme spracúvať nasledovné osobné údaje:

 •  meno, priezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu, ako aj adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, predmet podnikania a označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je zapísaný tento podnikateľ, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie;
 •  kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty;
 •  doklady a údaje preukazujúce:
 •  schopnosť klienta splniť si záväzky z poistnej zmluvy;
 •  požadované zabezpečenie záväzkov z poistnej zmluvy;
 •  oprávnenie na zastupovanie, ak ide o zástupcu;
 • splnenie ostatných požiadaviek a podmienok na uzavretie poistnej zmluvy, ktoré sú ustanovené zákonom o poisťovníctve alebo osobitnými predpismi alebo ktoré sú dohodnuté s poisťovňou, pobočkou poisťovne z iného členského štátu a pobočkou zahraničnej poisťovne;
 •  zdravotný stav v rozsahu nevyhnutnom na posúdenie rizika pri uzavretí poistnej zmluvy.
 •  osobné údaje z dokladu totožnosti v rozsahu obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, trvalý pobyt, prechodný pobyt, štátna príslušnosť, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti; • iné osobné údaje, ktoré potrebujeme nevyhnutne spracúvať v súlade s účelmi podľa bodu 3. tohto oznámenia.

Na poisťovacie účely uvedené v bode 3. tohto oznámenia a v súlade so zákonom o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve ako právnym základom spracúvania budeme spracúvať osobné údaje, ktoré sú v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov považované za osobitnú kategóriu (citlivé údaje), a to osobné údaje týkajúce sa zdravotného stavu v rozsahu nevyhnutnom na:

 •  posúdenie rizika pri uzavretí poistnej zmluvy;
 •  zistenie rozsahu povinnosti poskytnúť poistné plnenie z poistných zmlúv;
 • likvidáciu poistnej udalosti.

5. Kto bude mať prístup k vašim osobným údajom?
Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté/sprístupnené príjemcom, ktorí majú postavenie samostatných prevádzkovateľov a ktorým sme vaše osobné údaje oprávnení poskytnúť/sprístupniť na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo vášho súhlasu. Ide najmä o:

 •  Dodávateľov niektorých činností, ktorí majú za cieľ správu Vašej zmluvy či poskytovanie služieb v tejto súvislosti, s ktorými máme uzatvorené korektné zmluvy o spracúvaní osobných údajov, pričom pri ich výbere dbáme na to, aby spĺňali riadne opatrenia na ochranu a zabezpečenie Vašich osobných údajov. Dodávateľmi sa na tieto účely rozumejú najmä: poskytovatelia IT služieb, spoločnosti zabezpečujúce archiváciu osobných údajov, poskytovatelia tlačových a poštových služieb, advokátske kancelárie, spoločnosti poskytujúce poradenstvo, marketingové agentúry, obchodní partneri.
 • Sprostredkovateľov z našej internej siete, ktorí majú prístup k Vašim osobným údajom za účel poskytovania sprostredkovania finančných služieb.
 • Verejnoprávne orgány, ako vybrané subjekty verejnej správy a iné subjekty, ktoré sú na to zo zákona oprávnené. Ide najmä o tieto subjekty: Národná banka Slovenska a iné orgány dohľadu, súdy, orgány činné v trestnom konaní apod.

Na účely uvedené v bode 3. tohto oznámenia môžeme poveriť spracúvaním vašich osobných údajov sprostredkovateľov, ktorí sú oprávnení spracúvať osobné údaje v našom mene a sú povinní riadiť sa našimi pokynmi. V súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov nie je na takéto poverenie potrebný váš súhlas. Vaše osobné údaje neposkytneme sprostredkovateľom alebo iným príjemcom, ktorí nie sú oprávnení ich spracúvať.


6. Kde budú vaše osobné údaje spracúvané?
Vaše osobné údaje budú spracúvané výlučne na území Slovenskej republiky.


7. Aké sú vaše práva vo vzťahu k vašim osobným údajom?
V zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a ak všeobecne záväzné právne predpisy neustanovujú niečo iné, máte právo:

 •  na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či o vás spracúvame osobné údaje, a ak áno, aké osobné údaje spracúvame, na aký účel, po akú dobu a ďalšie podrobnosti týkajúce sa najmä prevádzkovateľov, sprostredkovateľov a iných subjektov, ktorým môžu byť tieto údaje poskytnuté;
 • kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe vášho súhlasu;
 • žiadať opravu alebo aktualizáciu vašich osobných údajov tak, aby boli vždy presné a aktuálne;
 • na výmaz vašich osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účely uvedené v bode 3. tohto oznámenia. O výmaz vašich osobných údajov môžete žiadať až po uplynutí lehôt uvedených v bode 9. tohto oznámenia;
 • na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, napríklad v prípade, keď ste spochybnili správnosť vašich osobných údajov, a to počas obdobia, ktoré nám umožňuje overiť ich správnosť;
 • získať vaše osobné údaje v elektronickej podobe, ktoré ste nám poskytli, a to pre vás alebo pre nového sprostredkovateľa;
 •  podať sťažnosť u nás a/alebo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Tieto práva môžete uplatniť u B&H Insurance a to písomne na e-mailovej adrese bhic@bhic.sk alebo na adrese B&H Insurance, s.r.o., Mlynské Nivy 10, 821 09 Bratislava. Aby sme mohli vašu žiadosť vybaviť a z dôvodu jednoznačnej identifikácie žiadateľa ako dotknutej osoby, sme oprávnení požadovať ďalšie dodatočné informácie. V prípade splnenia všetkých podmienok pre vybavenie žiadosti vám odpovieme najneskôr do tridsiatich dní od doručenia vašej žiadosti. Odpoveď na vašu žiadosť je bezplatná, avšak v prípade opätovnej žiadosti rovnakého charakteru alebo zjavne neopodstatnených alebo neprimeraných požiadaviek, môžeme žiadateľovi účtovať primeraný poplatok za spracovanie žiadosti. V prípade opätovnej žiadosti rovnakého charakteru alebo zjavne neopodstatnených alebo neprimeraných požiadaviek môžeme aj odmietnuť konať na základe tejto žiadosti.


8. Ako môžete namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov?
Ak to umožňujú príslušné všeobecne záväzné právne predpisy, máte právo namietať proti tomu, aby sme spracúvali vaše osobné údaje a žiadať ukončenie spracúvania osobných údajov. Bezodkladne po doručení tejto žiadosti, nebudeme ďalej spracúvať vaše osobné údaje, ak to nepovoľujú príslušné všeobecne záväzné právne predpisy.

Na rozdiel od vašich práv uvedených v bode 7. tohto oznámenia, sa právo namietať spracúvanie osobných údajov týka len tých prípadov, ak vaše osobné údaje spracúvame bez vášho súhlasu a na základe príslušných ustanovení všeobecného nariadenia o ochrane údajov (oprávnené záujmy B&H Insurance, plnenie úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, vrátane profilovania založené na týchto ustanoveniach).

Toto právo môžete uplatniť rovnakým spôsobom ako ostatné práva uvedené v bode 7. tohto oznámenia.


9. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje uchovávame a registratúrne záznamy, ktorých súčasťou sú vaše osobné údaje, vyraďujeme a likvidujeme v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o archívoch a registratúrach“) a schváleným Registratúrnym plánom B&H Insurance nasledovne:

 •  manažment poistných produktov vrátane príslušnej dokumentácie – desať (10) rokov od uzatvorenia spisu;
 •  poistná zmluva z oblasti životného a neživotného poistenia, vrátane príslušnej dokumentácie – desať (10) rokov od uzatvorenia spisu;
 •  spisy poistných udalostí z oblasti životného a neživotného poistenia, vrátane príslušnej dokumentácie – desať (10) rokov od uzatvorenia spisu;
 •  sťažnosti, návrhy, pochvaly a ich evidencia – desať (10) rokov od uzatvorenia spisu;
 •  klientske kampane a s nimi súvisiaca dokumentácia – päť (5) rokov od uzatvorenia spisu;
 •  súťaže – evidencia súťažiacich – tri (3) mesiace od ukončenia súťaže; evidencia výhercov – jeden (1) rok od ukončenia súťaže;
 •  bežná korešpondencia – päť (5) rokov od uzatvorenia spisu.

Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, ako je potrebné. Po uzatvorení spisu, ktorý obsahuje registratúrne záznamy, uchovávame vaše osobné údaje iba na účely predarchívnej starostlivosti v zmysle zákona o archívoch a registratúrach.


10. Ako nás môžete kontaktovať?
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať písomne na e-mailovej adrese bhic@bhic.sk alebo na adrese B&H Insurance, s.r.o., Mlynské Nivy 10, 821 09 Bratislava.